1. Tên đơn vị: Phòng Thông tin – Truyền thông


2. Cơ cấu tổ chức

3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng

Phòng Thông tin – Truyền thông là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, triển khai, thực hiện các hoạt động thông tin, truyền thông cho thương hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, tư vấn tuyển sinh các bậc, hệ cũng như tất cả các hoạt động do Nhà trường tổ chức, nhằm tạo dựng, bảo vệ hình ảnh của thương hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh trên các phương tiện truyền thông, cộng đồng xã hội.

Phòng Thông tin – Truyền thông chịu trách nhiệm quản lý hệ thống mạng công nghệ thông tin trong toàn trường, xây dựng, phát triển và quản lý các trang web, các trang mạng xã hội của nhà trường. Thống nhất quản lý nhà nước về công tác công nghệ thông tin, các phần mềm công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo, quản lý trong toàn trường.

3.2. Nhiệm vụ

3.2.1. Nhiệm vụ về công tác công nghệ thông tin

- Xây dựng định hướng, chiến lược và kế hoạch phát triển CNTT trong từng giai đoạn phát triển của Trường và của từng đơn vị. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình trạng hoạt động CNTT và đề nghị hướng giải quyết sự cố liên quan đến toàn bộ hệ thống CNTT thuộc Trường; xây dựng, phát triển và quản lý các phần mềm ứng dụng trong công tác nghiên cứu, đào tạo và quản trị Trường.

- Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động CNTT tại Trường; thiết lập, theo dõi và duy trì hoạt động liên tục đối với các hoạt động của hệ thống CNTT; cung cấp các dịch vụ tin cậy và hiệu quả về hạ tầng CNTT và hoạt động giảng dạy, học tập.

- Lắp đặt, cài đặt, sửa chữa, nâng cấp thiết bị tin học, thiết bị mạng; trực tiếp phân bổ kết nối mạng; quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động trong Trường; tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT; thực hiện thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ nghiên cứu, đào tạo và học tập.

- Phối hợp các đơn vị trong Trường tổ chức, triển khai thực hiện: Đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT, bảo vệ thông tin dữ liệu trong mạng nội bộ và duy trì các hoạt động mạng tại đơn vị; lập kế hoạch và tổ chức các khóa đào tạo ứng dụng CNTT trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại Trường.

- Tư vấn triển khai giải pháp phần mềm quản lý, đào tạo cho các đơn vị thuộc Trường; phối hợp hỗ trợ kỹ thuật về CNTT cho các đơn vị, cá nhân trong Trường, bao gồm: Thiết kế và dự toán kinh phí xây dựng các hệ thống CNTT đơn vị, triển khai các hệ thống ứng dụng.

- Xây dựng quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan và thực hiện chức năng giám sát các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT tại Trường.

- Tổ chức quản lý và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hệ thống học liệu mở và đào tạo trực tuyến (eLearning) tại trường.

- Quản lý, duy trì hoạt động và phát triển cổng thông tin điện tử của Trường. Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị trong Trường quản trị và vận hành các trang thông tin điện tử của đơn vị. Quản lý hệ thống email cán bộ, người học của Trường.

- Đề xuất, tổ chức thực hiện các kế hoạch chiến lược dài hạn, ngắn hạn về phát triển ứng dụng CNTT của trường. Triển khai các chương trình, dự án về đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp với các bộ phận chuyên môn xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu.

- Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

3.2.2. Nhiệm vụ về công tác truyền thông

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các sự kiện truyền thông, các hoạt động quảng bá thương hiệu của nhà trường.

- Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động thông tin nội bộ nhằm đưa thông tin hoạt động của trường đến công chức, viên chức, người lao động và học viên – sinh viên trong trường.

- Quản trị nội dung, giao diện của website và các nền tảng social network chính thống của trường.

- Tổ chức các hoạt động thu thập thông tin, hình ảnh, viết bài, đưa tin hoạt động của Trường nhằm tăng cường nội dung website tiếng Anh và tiếng Việt của trường, các trang fanpage của trường; Theo dõi và giám sát thông tin trên các trang mạng xã hội, trang tin điện tử, báo đài có liên quan đến Trường.

- Chủ trì công tác thiết kế ấn phẩm, công tác thiết kế cho các sự kiện, phụ trách trang trí cơ sở vật chất trong toàn trường. Hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác thiết kế ấn phẩm. Giám sát việc thực hiện, sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Nhà trường.

- Chủ trì công tác quay phim, chụp ảnh, thực hiện các sản phẩm đa phương tiện phục vụ đào tạo, khoa học công nghệ, hoạt động phong trào,…góp phần làm chất liệu cho công tác truyền thông thương hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các sự kiện trong trường để định vị các giá trị của cộng đồng Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM trong xã hội.

- Đề xuất và tổ chức các hoạt động giao lưu với địa phương và các trường bạn nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động xã hội, các chương trình nhân đạo, … để đẩy mạnh hoạt động quảng bá hình ảnh của trường theo đúng tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các chương trình nhằm giới thiệu các sản phẩm nghiên cứu khoa học, sản phẩm thương mại của Trường.

- Đề xuất tổ chức họp báo, sự kiện giao lưu, với cơ quan truyền thông, báo chí để thông tin các hoạt động của Nhà trường; Quan hệ báo chí, tạo mối quan hệ với đội ngũ phóng viên các báo, đài.

- Chủ động đề xuất cung cấp thông tin các hoạt động của trường đến các cơ quan truyền thông, báo chí.

- Là đầu mối tiếp nhận thông tin từ các cơ quan truyền thông báo chí gửi đến trường và tham vấn Hiệu trưởng trong việc xử lý thông tin.

- Đề xuất và tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các cơ quan truyền thông, báo chí nhằm hỗ trợ hoạt động quảng bá thương hiệu nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

3.2.3. Nhiệm vụ về công tác tư vấn tuyển sinh

- Làm đầu mối tổ chức thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp ở tất cả các bậc, loại hình đào tạo của Nhà Trường.

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp hàng năm cho các hệ đào tạo, các bậc đào tạo của Trường. Phân tích, đánh giá tình hình thực tế và tham vấn Hiệu trưởng trong xây dựng chiến lược mở rộng ngành nghề đào tạo tại trường.

- Chủ trì tổ chức các hoạt động cộng đồng, các sân chơi, cuộc thi hướng đến các nhóm đối tượng khác nhau: học sinh THPT, giáo viên các trường THPT, phụ huynh và một số đối tượng đặc trưng khác nhằm lan toả hình ảnh Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

- Phối hợp Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học biên soạn, phát hành và lưu trữ các tài liệu, thông báo, … liên quan đến công tác tư vấn tuyển sinh của Trường.

- Chủ trì và phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tiến hành khảo sát nhu cầu chọn trường, chọn ngành, nghề của học sinh THPT. Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Phòng Đào tạo tiến hành khảo sát nhu cầu lao động, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp; khảo sát tình hình việc làm, nhu cầu học tập nâng cao trình độ của sinh viên tốt nghiệp; Khảo sát doanh nghiệp và sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

4. Nhân sự

4.1. Lãnh đạo đơn vị

            + ThS. Phạm Gia Điệp – Phó trưởng phòng, phụ trách phòng

            + ThS. Hoàng Thế Vinh  – Phó trưởng phòng

4.2. Chuyên viên cơ hữu

+ ThS. Lê Văn Phận

            +  KS. Lâm Đại

            +  KS. Lê Việt Thanh          

            + ThS. Lê Thị Tuyết Mai

4.3. Cộng tác viên theo các công việc đặc thù và theo thời gian.

            + Cộng tác viên thực hiện các bản tin, media, tổ chức sự kiện.

            + Cộng tác viên tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp.

            + Cộng tác viên thực hiện công tác CNTT.

            + Sinh viên hỗ trợ công tác truyền thông, tổ chức sự kiện.

Số lần xem trang: 969
Nhập ngày: 16-04-2021
Điều chỉnh lần cuối:

PHÒNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
Phòng: 401 - Nhà điều hành - Đại học Nông lâm TP.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung - Tp.Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Tel: 028 3535 9097 - Email: ptttt@hcmuaf.edu.vn - Website: https://4t.hcmuaf.edu.vn